skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Promoting Production Capacity Cooperation and Industrialization through Energy Infrastructure Development: The Case of ChinaGhana Partnership

Anning, Lucy ; Vhumbunu, Clayton

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Dec 2018, Vol.4(3), pp.1061-1103,VII,XV [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 24109681

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...