skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SUPPLY CHAIN PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM OF LOGISTICS SERVICE PROVIDERS. A CONCEPTUAL FRAMEWORK AND RESEARCH AGENDA

Haffer, Rafał

Business Logistics in Modern Management, pp.85-108

ISSN: 18495931 ; E-ISSN: 18496148

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...