skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design of Search Engine Services: Channel Interdependence in Search Engine Results

Edelman, Benjamin ; Lai, Zhenyu

Journal of Marketing Research, December 2016, Vol.53(6), pp.881-900 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2437 ; E-ISSN: 1547-7193 ; DOI: 10.1509/jmr.14.0528

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...