skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La influencia de la etopeya y la suasoria en la Heroida XV: una mirada desde el novísimo papiro de Safo (P.GC. inv. 105 + P.Sapph. Obbink)

Ronald Forero Álvarez

Synthesis, 2018, Vol.25(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03281205 ; E-ISSN: 1851779X ; DOI: 10.24215/1851779Xe030

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...