skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Separation of Biological Particles in a Modular Platform of Cascaded Deterministic Lateral Displacement Modules

Pariset, Eloise ; Parent, Charlotte ; Fouillet, Yves ; Verplanck, Nicolas ; Revol-Cavalier, Frédéric ; Thuaire, Aurélie ; Agache, Vincent

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Dec 2018, Vol.8, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-34958-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...