skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Field workforce scheduling

Lesaint, D ; Voudouris, C ; Azarmi, N ; Alletson, I ; Laithwaite, B

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.23-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...