skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Securing network availability

Harman, B ; Burness, L ; Corliano, G ; Murgu, A ; El-Moussa, F

BT Technology Journal, Apr 2006, Vol.24(2), p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0040-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...