skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA EM CIDADES INTELIGENTES: O PROBLEMA DE ACIONAMENTO DE UNIDADES MÓVEIS

Hernandes, Sediane ; Calsavara, Alcides ; Pellenz, Marcelo ; Lima, Luiz

Revista Electronica de Sistemas de Informaçao, May-Aug 2017, Vol.16(2), pp.1-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16773071 ; DOI: 10.21529/RESI.2017.1602003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...