skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trust transfer on the World Wide Web

Stewart, Katherine

Organization Science, Jan/Feb 2003, pp.5-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477039 ; E-ISSN: 15265455

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...