skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A frame-based domain-specific language for rapid prototyping of FPGA-based software-defined radios

Ouedraogo, Ganda ; Gautier, Matthieu ; Sentieys, Olivier

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2014, Vol.2014(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-6180 ; DOI: 10.1186/1687-6180-2014-164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...