skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Smart search for optimal technological processes in cyber-physical systems

Golovin, Vasiliy

MATEC Web of Conferences, Vol.224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22747214 ; E-ISSN: 2261236X ; DOI: 10.1051/matecconf/201822402110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...