skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Temporary Protection and Technology Adoption: Evidence from the Napoleonic Blockade

Juhász, Réka

The American Economic Review, Nov 2018, Vol.108(11), pp.3339-3376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.20151730

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...