skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Two decades on the MACBETH approach: a bibliometric analysis

Ferreira, Fernando ; Santos, Sérgio

Annals of Operations Research, Oct 2018, pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02545330 ; E-ISSN: 15729338 ; DOI: 10.1007/s10479-018-3083-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...