skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors influencing performance by contracted non-state providers implementing a basic package of health services in Afghanistan

Akseer, Nadia ; Rao, Krishna ; Coe, Kathryn

International Journal for Equity in Health, 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14759276 ; DOI: 10.1186/s12939-018-0847-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...