skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measurement of the electric form factor of the neutron at Q2=0.5 and 1.0 GeV2/c2

Warren, G ; Wesselmann, F ; Zhu, H ; Mckee, P ; Savvinov, N ; Zeier, M ; Aghalaryan, A ; Ahmidouch, A ; Arenhövel, H ; Asaturyan, R ; Ben-Dayan, I ; Bloch, F ; Boeglin, W ; Boillat, B ; Breuer, H ; Brower, J ; Carasco, C ; Carl, M ; Carlini, R ; Cha, J ; Chant, N ; Christy, E ; Cole, L ; Coman, L ; Coman, M ; Crabb, D ; Danagoulian, S ; Day, D ; Duek, K ; Dunne, J ; Elaasar, M ; Ent, R ; Farrell, J ; Fatemi, R ; Fawcett, D ; Fenker, H ; Forest, T ; Garrow, K ; Gasparian, A ; Goussev, I ; Gueye, P ; Harvey, M ; Hauger, M ; Herrera, R ; Hu, B ; Jaegle, I ; Jones, M ; Jourdan, J ; Keith, C ; Kelly, J ; Keppel, C ; Khandaker, M ; Klein, A ; Klimenko, A ; Kramer, L ; Krusche, B ; Kuhn, S ; Liang, Y ; Lichtenstadt, J ; Lindgren, R ; Liu, J ; Lung, A ; Mack, D ; Maclachlan, G ; Markowitz, P ; Mcnulty, D ; Meekins, D ; Mitchell, J ; Mkrtchyan, H ; Nasseripour, R ; Niculescu, I ; Normand, K ; Norum, B ; Opper, A ; Piasetzky, E ; Pierce, J ; Pitt, M ; Prok, Y ; Raue, B ; Reinhold, J ; Roche, J ; Rohe, D ; Rondon, O ; Sacker, D ; Sawatzky, B ; Seely, M ; Sick, I ; Simicevic, N ; Smith, C ; Smith, G ; Steinacher, M ; Stepanyan, S ; Stout, J ; Tadevosyan, V ; Tajima, S ; Tang, L ; Testa, G ; Trojer, R ; Vlahovic, B ; Vulcan, B ; Wang, K ; Wells, S ; Woehrle, H ; Wood, S ; Yan, C ; Yanay, Y ; Yuan, L ; Yun, J ; Zihlmann, B

Physical review letters, 30 January 2004, Vol.92(4), pp.042301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; PMID: 14995367 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...