skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Morphologies of protostellar outflows: An ALMA view

Peters, Thomas ; Klaassen, Pamela ; Seifried, Daniel ; Banerjee, Robi ; Klessen, Ralf; Klessen, Ralf (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 28, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stt2104

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...