skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Effective Cross-sections of a Lensing-galaxy: Singular Isothermal Sphere with External Shear

Lee, Dong-Wook ; Kim, Sang-Joon; Kim, Sang-Joon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 28, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stu970

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...