skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nonlinear waves in networks: a simple approach using the sine--Gordon equation

Caputo, Jean-Guy ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 26, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevE.90.022912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...