skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Disrupting Primordial Planet Signatures: The Close Encounter of Two Single-Planet Exosystems in the Galactic Disc

Veras, Dimitri ; Moeckel, Nickolas; Moeckel, Nickolas (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 20, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.21552.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...