skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Smart Geographic object: Toward a new understanding of GIS Technology in Ubiquitous Computing

Zakaria, Sakyoud ; Rey, Gaëtan ; Mohamed, Eladnani ; Lavirotte, Stéphane ; Fazziki Abdelaziz, El ; Tigli, Jean-Yves

International Journal of Computer Science Issues, 2015, Vol.12(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1694-0784 ; E-ISSN: 1694-0784

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...