skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spectroscopic Fingerprint of Phase-Incoherent Superconductivity in the Cuprate Pseudogap State

Lee, Jhinhwan ; Fujita, K ; Schmidt, A ; Eisaki, H ; Uchida, S ; Davis, J; Davis, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 19, 2009 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1126/science.1176369

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...