skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Semi-Inclusive Charged-Pion Electroproduction off Protons and Deuterons: Cross Sections, Ratios and Access to the Quark-Parton Model at Low Energies

Asaturyan, R ; Ent, R ; Mkrtchyan, H ; Navasardyan, T ; Tadevosyan, V ; Adams, G ; Ahmidouch, A ; Angelescu, T ; Arrington, J ; Asaturyan, A ; Baker, O ; Benmouna, N ; Bertoncini, C ; Blok, H ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Breuer, H ; Christy, M ; Connell, S ; Cui; Zheng, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 15, 2011 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevC.85.015202

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...