skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The evolution of the cluster optical galaxy luminosity function between z=0.4 and 0.9 in the DAFT/FADA survey

Martinet, Nicolas ; Durret, Florence ; Guennou, Loic ; Adami, Christophe ; Biviano, Andrea ; Ulmer, M ; Clowe, Douglas ; Halliday, Claire ; Ilbert, Olivier ; Marquez, Isabel ; Schirmer, Mischa; Schirmer, Mischa (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 18, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1051/0004-6361/201423796

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...