skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design and Implementation of a GUI based Offline GIFT Tool to exchange data between different systems

Kisor, Ray ; Deb, Partha; Deb, Partha (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 18, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.5120/19959-1793

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...