skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Derivation of dissipative Boussinesq equations using the Dirichlet-to-Neumann operator approach

Dutykh, Denys ; Goubet, Olivier; Goubet, Olivier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 13, 2013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...