skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prototyping the graphical user interface for the operator of the Cherenkov Telescope Array

Sadeh, Iftach ; Oya, Igor ; Schwarz, Joseph ; Pietriga, Emmanuel; Pietriga, Emmanuel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 11, 2016

DOI: 10.1117/12.2231606

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...