skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A combinatorial approach to products of Pisot substitutions

Berthé, Valérie ; Bourdon, Jérémie ; Jolivet, Timo ; Siegel, Anne; Siegel, Anne (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 26, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1017/etds.2014.141

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...