skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recoiling black holes: prospects for detection and implications of spin alignment

Blecha, Laura ; Sijacki, Debora ; Kelley, Luke ; Torrey, Paul ; Vogelsberger, Mark ; Nelson, Dylan ; Springel, Volker ; Snyder, Gregory ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 10, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv2646

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...