skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the Collaboration Support in Information Retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda

ACM Computing Surveys, Nov 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600300 ; E-ISSN: 15577341

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...