skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Abmash: Mashing Up Legacy Web Applications by Automated Imitation of Human Actions

Monperrus, Martin ; Mezini, Mira; Mezini, Mira (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 2, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1002/spe.2249

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...