skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards a Holistic Approach to Designing Theory-based Mobile Health Interventions

Wang, Yunlong ; Lange, Jan-Philipp ; Reiterer, Harald; Reiterer, Harald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 7, 2017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...