skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Product lifecycle management framework for business transformation

Donoghue, Ilkka ; Hannola, Lea ; Papinniemi, Jorma

LogForum, 2018, Vol.14(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18952038 ; E-ISSN: 1734459X ; DOI: 10.17270/J.LOG.2018.264

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...