skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contemporaneous Social Environment and the Architecture of Late-Life Gene Expression Profiles

Levine, Morgan E ; Crimmins, Eileen M ; Weir, David R ; Cole, Steve W

American Journal of Epidemiology, 2017, Vol. 186(5), pp.503-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: 10.1093/aje/kwx147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...