skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simulating heterogeneous user behaviors to interact with conversational interfaces

Griol, David ; Molina, Jose

ADCAIJ : Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal, 2016, Vol.5(4), pp.59-69

DOI: 10.14201/ADCAIJ2016545969

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...