skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Africa and international relations: a comment on IR theory, anarchy and statehood

Brown, William

Review of International Studies, Jan 2006, Vol.32(1), pp.119-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02602105 ; E-ISSN: 14699044 ; DOI: 10.1017/S0260210506006954

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...