skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rent-Seeking in Research Markets

Goel, Rajeev

Journal of Technology Transfer, Apr 2003, Vol.28(2), p.103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08929912 ; E-ISSN: 15737047

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...