skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Influence of Inflammation and Nerve Damage on the Neurochemical Characterization of Calcitonin Gene-Related Peptide-Like Immunoreactive (CGRP-LI) Neurons in the Enteric Nervous System of the Porcine Descending Colon

Makowska, Krystyna ; Gonkowski, Slawomir

International Journal of Molecular Sciences, Feb 2018, Vol.19(2), p.548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16616596 ; E-ISSN: 14220067 ; DOI: 10.3390/ijms19020548

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...