skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Von Krain zu Slowenien: Die Anfänge der nationalen Differenzierungsprozesse in Krain und der Untersteteiermark von der Aufklärung bis zur Revolution 1768 bis 1848

Judson, Pieter

The American Historical Review, Vol.113(5), p.1620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...