skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding the Barriers that Reduce the Effectiveness of HIV/AIDS Prevention Strategies for Puerto Rican Women Living in Low-income Households in Ponce, PR: A Qualitative Study

Abreu, S ; Sala, A ; Candelaria, E ; Norman, L

Journal of Immigrant and Minority Health, Feb 2010, Vol.12(1), pp.83-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15571912 ; E-ISSN: 15571920 ; DOI: 10.1007/s10903-008-9178-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...