skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A proposed framework to assess upstream supply chain sustainability

Azevedo, Susana ; Carvalho, Helena ; Ferreira, Luís ; Matias, João

Environment, Development and Sustainability, Dec 2017, Vol.19(6), pp.2253-2273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387585X ; E-ISSN: 15732975 ; DOI: 10.1007/s10668-016-9853-0

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...