skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experimentation at Scale

Muralidharan, Karthik ; Niehaus, Paul

The Journal of Economic Perspectives, Fall 2017, pp.103-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08953309 ; E-ISSN: 19447965 ; DOI: 10.1257/jep.31.4.103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...