skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Semantics-based inference algorithms for adaptive visual environments

Ferrucci, Filomena ; Tortora, Genoveffa ; Tucci, Maurizio ; Vitiello, Giuliana

IEEE Transactions on Software Engineering, Oct 1996, Vol.22(10), pp.730-750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.544351

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...