skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A parsing methodology for the implementation of visual systems

Costagliola, Gennaro ; De Lucia, Andrea ; Orefice, Sergio ; Tortora, Genoveffa

IEEE Transactions on Software Engineering, Dec 1997, Vol.23(12), pp.777-799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.637392

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...