skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transylvanian railways and access to the lower Danube, 1856-1914

Rosegger, Gerhard ; Jensen, John

East European Quarterly, Winter 1995, p.427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00128449 ; E-ISSN: 24694827

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...