skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From consumer response to active consumer: Measuring the effectiveness of interactive media

Stewart, David ; Pavlou, Paul

Journal of the Academy of Marketing Science, Fall 2002, p.376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00920703 ; E-ISSN: 15527824

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...