skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distrust seed set propagation algorithm to detect web spam

Goh, Kwang ; Patchmuthu, Ravi ; Singh, Ashutosh

Journal of Intelligent Information Systems, Oct 2017, pp.213-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09259902 ; E-ISSN: 15737675 ; DOI: 10.1007/s10844-016-0439-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...