skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of parental wealth on children's outcomes in early adulthood

Karagiannaki, Eleni

Journal of Economic Inequality, Sep 2017, pp.217-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15691721 ; E-ISSN: 15738701 ; DOI: 10.1007/s10888-017-9350-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...