skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Oenanthe Javanica Extract Protects Against Experimentally Induced Ischemic Neuronal Damage via its Antioxidant Effects

Park, Joon ; Cho, Jeong ; Kim, In ; Ahn, Ji ; Lee, Jae-Chul ; Chen, Bai ; Shin, Bich-Na ; Tae, Hyun-Jin ; Yoo, Ki-Yeon ; Hong, Seongkweon ; Kang, Il ; Won, Moo-Ho ; Kim, Jong-Dai

Chinese Medical Journal, Nov 5, 2015, Vol.128(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03666999 ; DOI: 10.4103/0366-6999.168063

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...