skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Process or Candidate: The International Community and the Demand for Electoral Integrity

Bubeck, Johannes ; Marinov, Nikolay

The American Political Science Review, Aug 2017, Vol.111(3), pp.535-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; DOI: 10.1017/S0003055417000090

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...