skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social Sensing for Psychology: Automated Interpersonal Behavior Assessment

Schmid Mast, Marianne ; Gatica-Perez, Daniel ; Frauendorfer, Denise ; Nguyen, Laurent ; Choudhury, Tanzeem

Current Directions in Psychological Science, April 2015, Vol.24(2), pp.154-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-7214 ; E-ISSN: 1467-8721 ; DOI: 10.1177/0963721414560811

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...